Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Barona - Bò Kho (hũ)

Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona